RTR

RTR

U čitaonici rožajske Narodne biblioteke, večeras, 17. septembra, sa početkom u 19 časova, u okviru manifestacije "Septembarski dani kulture",  biće održana promocija romana "Bajrak",  autorice Mevlude Melajac iz Novog Pazara.

Na osnovu podataka MON­STAT-a, za se­dam mje­se­ci u Cr­noj Go­ri 3.063 gra­đa­ni­na ise­li­la su se iz gra­do­va u ko­ji­ma su ži­vje­li.

Ka­pi­tal­nim bu­dže­tom Di­rek­ci­je za jav­ne ra­do­ve, u 2016. go­di­ni planirani su ras­ho­di za mo­der­ni­za­ci­ju lo­kal­nih pu­te­va i grad­skih sa­o­bra­ćaj­ni­ca i  uve­ća­ni za bli­zu 300 hi­lja­da eura u od­no­su na re­a­li­zo­va­ni bu­džet 2015. go­di­ne.

Danas, 17. septembra, započelo je četvrto kolo Lige izvidjača Crne Gore, na kojem učestvuju izvidjači iz čitave Crne Gore.

petak, 16 Septembar 2016 17:49

Održana sjednica Odbora

Na sjednici Odbora za praćenje primjene Zakona o izboru odbornika i poslanika, u dijelu koji se odnosi na medije, zaključeno je da u predizbornoj kampanji, mediji treba da nastoje da poštuju standarde novinarske profesije i da stvore ambijent da se svima omoguće praćenje i izvještavanje pod jednakom uslovima. 

petak, 16 Septembar 2016 15:08

Za Jusufa Nurkovića 7. mjesto u Malagi

Džudista iz Rožaja Jusuf Nurković, osvojio je 7. mjesto na evropskom prvenstvu za juniore u Malagi.

Potpredsjednik opštine Rožaje, Mirsad Azemović, sa saradnicima, sastao se danas sa organizatorima dječje manifestacije „Crna Gora u ritmu Evrope“, prvog takmičenja ovog tipa u Crnoj Gori, koje će biti realizovano u martu 2017. godine.
petak, 16 Septembar 2016 10:01

Izvođenje radova na putu Biševo - Radetina

Nakon uspješne realizacije rekonstrukcije  lokalnog puta Besnik – Radetina, aktivno se izvode radovi na dijelu puta koji povezuje i obuhvata dvije mjesne zajednice, Biševo i Radetinu u dužini od 3 km.

Danas, 16.09.2016.god. u 14.00h potpredsjednik opštine Rožaje, Mirsad Azemović, sa saradnicima, u kabinetu, primit će predstavnike  i koordinatore projekta "Crna Gora u ritmu Evrope", gdje će se dogovoriti detalji, uslovi i eventualni način sudjelovanja i učešća u pomenutoj manifestaciji.

Radi  praćenja, kontrole i vođenja saobraćajnih tokova, u Rožajama se obnavljaju i postavljaju horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije.

X

!!!!!

Svako kopiranje, umnožavanje, presnimavanje, objavljivanje i distribuiranje cijelog ili djelova podataka sa web sajta „Radio Rožaje" ili članaka objavljenih na ovom web sajtu (uključujući dokumenta, fotografije i sl.), bez obzira na razloge, zabranjeno je i predstavlja povredu autorskog prava i krivično djelo!